Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Tham Lourdes , vung dât thanh o Hautes-Pyrénées .


Noi dên Lourdes , co le nhiêu nguoi biêt dên do là noi mà hàng nam co dên 6 triêu nguoi tu khap moi noi trên thê gioi da dên dây hành huong cung nhu tham quan .Trong do co dên 60.000 là bênh nhân và nguoi tàn tât , ho da dên dây dê câu nguyên dê duoc khoi bênh . Thê nên , nhân dip nghi hè o vung này , chung minh cung tranh thu dên tham quan o do . Khi dên noi , troi da hoàn toàn sup tôi . Thê nhung tu ngoai ô di vào thành phô minh da bat dâu nhin thây cai thap cao voi voi cua giao duong ....

Photobucket

dê rôi , khi vào dên trung tâm ....thành phô thât ruc ro duoi anh dèn màu toa ra tu cac cua hàng o hai bên duong .....

PhotobucketPhotobucket

dac biêt là tung dong nguoi dang dô vê giao duong , thê nên duong phô rât là nhôn nhip ...

PhotobucketPhotobucket
song bên canh do cung co rât nhiêu nguoi bênh cung nhu nguoi tàn tât duoc nguoi thân dua vào giao duong trên nhung chiêc xe lan ....

Photobucket
minh và ông xa cung nôi got theo dong nguoi do dê tiên vào công ...ô ! không thê tuong tuong nôi ...co thê do là môt biên nguoi o do ....

Photobucket

trong môt công viên o bên canh công ra vào , co rât nhiêu nguoi dang tâp trung ngôi o do ....

Photobucket

luc bây gio , chung minh chang biêt di dâu boi vi qua rông mà nguoi ta thi lai qua dông ....sau cung ca hai quyêt dinh di theo ho mà thôi ...và sau do chung minh da dên khu vuc chinh , noi mà hâu nhu nguoi ta dang dô dôn vê dây ....

Photobucket

và dây ...ca môt biên nguoi ...ôi troi oi ! kho co thê diên ta duoc ....

Photobucket

ho xêp thành hai hàng dài ...phai noi dài ...không thê kê xiêt duoc ...trong sô do hâu hêt dêu ngôi trên xe lan co nguoi nhà dung bên canh .....rôi cung co nhung khâu hiêu cua nhung tô chuc xa hôi tu o cac nuoc trên thê gioi nua ....

PhotobucketPhotobucket

sau do chung minh lân lân len loi giua dam dông dê dên khu vuc noi mà nguoi ta dên dê thinh nuoc thanh vê uông ...

Photobucket

qua thât o khu vuc này co nhiêu nguoi lam , ho dang lây nuoc thanh tu o nhung voi nuoc duoc xêp thành môt hàng dài voi nhung panô dây du cac thu tiêng trên thê gioi ...

PhotobucketPhotobucket,

vo chông minh dung doi cho ho gian bot , luc do moi chup vài tâm anh và cung dên thinh nuoc thanh ....không nhiêu lam chi khoang vài chai mà thôi ...sau khi thinh xong , chung minh lai tiên dên khu vuc o bên canh ....ah ! do là cai hang , noi mà nguoi ta da phat hiên ra nuoc thanh này tu cô bé 14 tuôi da gap me Maria và me da mach bao dung nuoc thanh o dây dê chua khoi bênh ....và cung o dây , nguoi ta dang xêp thành hàng dài dê lân luot tiên vào hang dê viêng tham me Maria ....ngay o truoc hang là nhung bang da dài noi cung co nhiêu nguoi dang ngôi câu nguyên ...

Photobucket

thê rôi chung minh lai di tiêp dê dên khu vuc dôt nên dê câu nguyên

PhotobucketPhotobucket

di long vong  môt luc voi nhung cai chai nuoc thanh nang triu , cuôi cung thi chung minh lai quay tro ra ngoài ...luc bây gio o truoc giao duong , nguoi ta dang chuân bi làm lê ruoc me Maria ....canh tuong rât trang nghiêm , yên tinh . Ho doc loi câu nguyên duoc dich voi nhiêu thu tiêng rôi hat bai thanh ca ...buôi lê câu nguyên rât trang nghiêm , không môt tiêng dông ....không co su ôn ào ....

PhotobucketPhotobucket

nguoc nhin lên trên cung là môt biên nguoi dang dung o do ....

Photobucket

luc bây gio buôi lê dê ruoc Me da bat dâu ...

Photobucket

và dây , tung dong nguoi xêp thành hàng dài nôi duôi nhau voi hinh tuong cua me Maria dang tiên vào lê dài là noi se tiên hành buôi lê

.PhotobucketPhotobucketPhotobucket

co thê noi kho khan lam chung minh moi co thê roi khoi noi do ..;boi vi minh cung muôn xem hinh thuc cua buôi lê nhu thê nào ? Thê nhung troi da qua tôi rôi ...do do chung minh dành phai quay vê thôi ....và truoc khi roi khoi noi do ,minh da ghi nhanh hinh anh cua dong nguoi dang tiên vê lê dài ....thât kinh khung !
PhotobucketPhotobucket


và minh cung không quên ghi lai tuong cua duc me Maria thât dep voi nhung bui hoa hông duoc decor xung quanh ...

Photobucketkhi buoc ra khoi khu thanh duong , phia bên ngoài ...troi oi ! lai cung là môt biên nguoi ...hâu nhu cac nhà hàng , quan bar , cafe ...dêu dông nghet ! Thât qua kho khan lam , chung minh moi co thê vuot qua nhung dong nguoi dang tha bô trên cac via hè cung nhu ho dang bang qua duong tâp nâp ...

.Photobucket

ngoài dân thuong ra ,  minh cung con thây co nhieû chiên si dang tâp trung o truoc công nua dây ....ho dên dê câu nguyên và thinh nuoc thanh vê uông ...

Photobucket

Wow ! Thê là môt ngày cung trôi nhanh ...thê nhung dôi voi minh qua thât tuyêt vi minh da co dip tham quan Lourdes , vung dât thanh vôn nôi tiêng rât thiêng liêng , huyên bi o nuoc Phap này .....


           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét