Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Qua tham quan môt thi trân cua Tây Ban Nha ...
Nhân dip di choi trên nui o miên Nam , chung minh cung tranh thu qua tham quan môt thi trân nho cua Tây Ban Nha nam giap voi biên gioi cua Phap . Luc do o dia phân bên Phap nhiêt dô chi co 8oC thôi....thê nhung khi vua qua khoi duong hâm dê dên dia phân cua Tây Ban Nha thi nhiêt dô lên dên 18Oc ...rôi sau do khoang 10km , nhiêt dô tang 23oC ...và cuôi cung là 30oC ....quat thât không thê tuong tuong nôi : chi cach nhau môt duong hâm dài 3km , thê mà thoi tiêt hoàn toàn khac han giua hai nuoc co cung chung môt day nui ....qua nong chung minh không muôn di dâu ca , mà chi ghé qua môt cua hàng dê mua quà luu niêm , an trua và sau do là lên duong tro vê Phap som vi ....thât là khung khiêp phai di qua ngon nui này voi thoi tiêt không khac gi mua dông ...noi dên dây mà minh con rung minh so dây

8 nhận xét: